سلام خدا .

ديشب داشتم تمام نامه هاي بدون جوابم رو مرور ميكردم .

ميدوني جواب هيچ كدومشون رو ندادي ؟

حتي جواب يك كلمه شو . . .

خدا !

قبلا ها فكر ميكردم كاغذهام رو مي بيني .

اما حالا واقعا درك كردم كه هيچ كدومشون برات ارزشي نداشتن و ندارن .

اين نامه رو واسه اين اينجا مينويسم كه شايد يكي آدرست رو بلد بود . . .

يكي به دستت رسوند .

هنوزم درس اول ادبيات فارسي سال سوم دبيرستان يادمه . دو ساله كه تمومش كردم اما هنوزم يادمه .

مي گفتي : " هرگاه يكي ازبندگان گنه كار پريشان روزگار دست انابت به اميد اجابت. . . "

بقيه شو كه حتما خودت ميدوني چيه .

و من بارها به درگاهت " تضرع و زاري " نمودم ، اما دريغ از نگاهي گذرا به من . . .

خدا !

از روز اولي كه به دنيا اومدم من رو نديدي . اينو خودت بهتر از هر كس ديگه اي ميدوني .

من نه با زبان اسلام نه مسيحي نه كليمي نه زرتشتي ، با هيچ زبون غيره اي باهات حرف نميزنم

من دارم با زبون خودم ، خود خود خودم باهات حرف ميزنم . شايد دوست داشته باشي بگم بندگي و عبادت ميكنم .

اما من دارم باهات دردودل ميكنم خدا .

ميدوني خدا !

هيچ كس از دل هيچ كس خبر دار نيست . . . هيچ كس نميدونه تو دل آدماي اطرافش چي ميگذره

حتي والدين نميدونن تو دل بچه هاشون چي ميگذره . بچه هاشونم نميدونن . . .

خدا !

تو خودت هم نميدوني تو دل آفريده هات چي ميگذره . . .

آره !  منم آفريده ي خودتم . نميدوني تو دلم چه آشوبيه . نميدوني . هرگز نميدوني .

اگه ميدونستي ازاين بيشتر داغونترم نمي كردي .

ديگه بسمه خدا . ديگه توان ندارم . شونه هام شل شده ديگه . . .

                     " . . . چيستم من ؟ زاده ي يك شام لذتبار

                          نا شناسي پيش مي راند در اين راهم

                          روزگاري پيكري بر پيكري پيچيد

                         من به دنيا آمدم بي آنكه خود خواهم . . .

                            . . .  من به دنيا آمدم تا در جهان تو

                             حاصل پيوند سوزان دو تن باشم

                            پيش از آن كي آشنا بوديم ما با هم

                          من به دنيا آمدم بي آنكه " من " باشم . . . "

 

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید